Algemene Voorwaarden Onderneming


  1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

  2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van IoT Domotica Solutions tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.

  3. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door IoT Domotica Solutions op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van IoT Domotica Solutions te vergoeden.

  4. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 14 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan IoT Domotica Solutions worden gemeld. Na die termijn staat IoT Domotica Solutions enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover IoT Domotica Solutions de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt IoT Domotica Solutions uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

  5. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is IoT Domotica Solutions niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen/diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van IoT Domotica Solutions is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan IoT Domotica Solutions worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. IoT Domotica Solutions draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

  6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 250 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft IoT Domotica Solutions het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

  7. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft IoT Domotica Solutions het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

  8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Antwerpen afdeling Mechelen gebracht worden.