Algemene Voorwaarden Consument

 1.  
  1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

  2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van IoT Domotica Solutions tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door IoT Domotica Solutions worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.

  3. In geval van laattijdige levering dient de klant IoT Domotica Solutions hiervoor in gebreke te stellen en een passende termijn voor te stellen om tot levering over te gaan. Levert IoT Domotica Solutions niet binnen die termijn, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos opzeggen, en aanspraak maken op en schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

  4. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door IoT Domotica Solutions op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van IoT Domotica Solutions te vergoeden.

  5. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door IoT Domotica Solutions worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan IoT Domotica Solutions te melden. Na de garantietermijn staat IoT Domotica Solutions enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover IoT Domotica Solutions de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt IoT Domotica Solutions uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

  6. IoT Domotica Solutions is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen/diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aanspakelijkheid van IoT Domotica Solutions is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan IoT Domotica Solutions worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door IoT Domotica Solutions.

  7. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal IoT Domotica Solutions de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een termijn van 14 dagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

  8. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft IoT Domotica Solutions het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

  9. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 14 dagen.

  10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Antwerpen afdeling Mechelen gebracht worden. 
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.